כללים ותנאים לשימוש

אתרי האינטרנט www.singerviellesales.com ו www.singervielle.com (האתרים?) נמצאים בבעלות Singer Vielle Limited של 73 Cornhill, London EC3V 3QQ ומופעלים ברישיון על ידי Singer Vielle 2 LLP (?נו?, ?נו? או ?אנחנו?).

אנחנו חברה בערבון מוגבל.

ליצירת קשר, נא לשלוח מייל info@singervielle.com או בטלפון +44 207 935 7200.

מסמך זה זמין רק באנגלית.

בשימוש באתר שלנו אתה מסכים לתנאים אלה

להלן הסכם משפטי בין צרכן (?אתה?) לביננו ביחס לשירות האתר שלנו, שתנאיו מפורטים להלן. האתרים שלנו הוקמו, בעיקר, כדי לאפשר לך לברר ולרכוש נכסים המופיעים או רשומים באתרים.

על ידי שימוש באתרים שלנו, אתה מאשר שאתה מסכים לתנאי מדיניות זו וכי אתה מסכים לציית להם.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אסור לך להשתמש באתרים שלנו.

ישנם תנאים נוספים שעשויים לחול עליך

תנאי שימוש אלה ותנאים והגבלות רלוונטיים אחרים מתייחסים לתנאים הנוספים הבאים, החלים גם על השימוש שלך באתרים שלנו:

? שֶׁלָנוּ מדיניות הפרטיות. ראה להלן כיצד אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך.
? שֶׁלָנוּ מדיניות קובצי Cookie אשר מפרט מידע על העוגיות באתרים שלנו.

גישה לאתר שלנו

הגישה לאתרים שלנו מותרת על בסיס זמני, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל או לשנות את השירות שאנו מספקים באתרים שלנו ללא הודעה מוקדמת (ראה להלן). לא נהיה אחראים אם האתרים שלנו מסיבה כלשהי לא יהיו זמינים בכל עת או לכל תקופה.

מעת לעת, אנו עשויים להגביל את הגישה לחלקים מסוימים של האתרים שלנו או לאתרים המלאים שלנו.

1. תנאים והגבלות לגבי נכסים

 1. שירות האתר שלנו מאפשר לך לברר לגבי ובכפוף לחוזה, לרכוש נכסים המופיעים או רשומים באתרים. בירורים ורכישות כאלה ניתנות רק לביצוע והן מותרות אך ורק בכפוף לתנאים וההגבלות המפורטים להלן

2. זכותנו לשנות את התנאים וההגבלות הללו

 1. יש לנו את הזכות לשנות ולתקן את התנאים וההגבלות הללו מעת לעת, למשל, כדי לשקף שינויים בתנאי השוק המשפיעים על העסק שלנו, שינויים בטכנולוגיה, שינויים בחוקים הרלוונטיים ובדרישות הרגולטוריות ושינויים ביכולות המערכת שלנו.
 2. השימוש שלך באתרים כפוף למדיניות הפרטיות ולתנאים וההגבלות התקפים בזמן שאתה ניגש לאתרים.

3. ההסכמים שלך

אתה מסכים שאם אתה מבקש מאיתנו מידע על השקעות עתידיות על ידי מילוי טופס הבקשה:-

 1. באחריותך לספק מידע אישי מדויק (?נתונים אישיים?) ולעדכן את הנתונים האישיים שלך לפי הצורך כדי לשמור אותם מדויקים. אתה מתחייב כי כל הפרטים שאתה מוסר לנו לצורך קבלת מידע נכונים;
 2. באחריותך לוודא שהנתונים האישיים שלך עדכניים אחרת לא ניתן יהיה לספק לך את המידע המבוקש. אנו נשתמש בנתונים האישיים שלך רק בהתאם לכל חקיקת הגנת הנתונים והפרטיות החלה בתוקף מעת לעת בבריטניה, לרבות: תקנת הגנת המידע הכללית ((EU) 2016/679) כפי שתוקן על ידי הגנת הנתונים, הפרטיות והאלקטרוניקה תקנות תקשורת (תיקונים וכו') (יציאה מהאיחוד האירופי) משנת 2019; חוק הגנת הנתונים 2018, 2002/58/EC בנושא הפרטיות והתקשורת האלקטרונית (כפי שעודכן בדירקטיבה 2009/136/EC) ותקנות הפרטיות והתקשורת האלקטרונית 2003 (SI 2003/2426) כפי שתוקנו 2018 ומדיניות הפרטיות שלנו (קישור מֵעַל);
 3. באחריותך לשמור על הסודיות והאבטחה של הנתונים האישיים שלך. אסור לך לאפשר לאחרים להשתמש בשמך ותודיע לנו מיד על כל שימוש לא מורשה בשמך. לא נהיה אחראים להפסדים כלשהם הנובעים משימוש לא מורשה בשמך או בנתונים האישיים שלך, ואתה מסכים לשפות ולשמור עלינו על כל שימוש פסול, לא מורשה או בלתי חוקי של אותם.
 4. למרות שנשתמש בהגנות אנטי-וירוס, מחובתך להבטיח שכל שימוש שאתה עושה באתרים שלנו נקי מכל וירוס, סוס טרויאני, תולעת או כל פריט אחר בעל אופי הרסני. לא תישא אותנו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכניסתך לאתרים (לרבות כל תוכנה או מערכות שבהן אתה משתמש כדי לגשת לאתרים).
 5. אתה לא תנסה או תאפשר או תעודד אחרים לנסות להעתיק או לעשות שימוש בקניין רוחני כלשהו המופיע באתרים שלנו לכל שימוש מסחרי או בכל אופן שיהווה הפרה של זכויות היוצרים שלנו.
 6. שונות במחשב, בדפדפן ובתפעול תיצור הבדלים בפריסה החזותית ובשימושיות של האתרים. הקדשנו את זהירות ותשומת לב ראויה לצמצום הבדלים אלה, אך איננו יכולים לשאת באחריות להבדלים תפעוליים ספציפיים.

4. דרישות מערכת

 1. המחשב, הגישה לאינטרנט והמערכת המופעלים על ידך והיכולת שלך להשתמש בהם עשויים להשפיע על יכולתך לגשת לאתרים שלנו או להשתמש בהם. אתה מאשר ומסכים שכל דרישות המערכת הנחוצות לתצוגה מקדימה, ו/או הצגה ו/או בירור בנוגע לנכסים כלשהם באתרים שלנו הינן באחריותך.

5. שימוש לרעה באתר

 1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשעות או להפסיק את גישתך לאתרים או לחלקים מהם אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי אנו סבורים שאתה מפר תנאי כלשהו בהסכם זה. אם הגישה שלך הושעתה או הופסקה, לא תורשה לגשת מחדש לאתרים ללא הסכמתנו מראש.
 2. אתה תשתמש באתרים רק למטרות הנזכרות בהסכם זה ולא תיגש לאתרים או תשתמש במידע שנאסף ממנו כדי לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לא רצויות.

6. שיפוי

 1. אתה מסכים לשפות ולחזק אותנו, השותפים, העובדים והיועצים שלנו מכל וכל תביעה, הפסדים, דרישות, עילות תביעה ופסקי דין (כולל עורכי דין? או עורכי דין? שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעות או הנוגעות להפרה כלשהי. על ידך על הסכם זה ו/או תנאים והגבלות אלה לשימושך באתרים ואתה מסכים להחזיר לנו לפי דרישה עבור כל הפסדים, עלויות או הוצאות שנגרמו לנו כתוצאה מכך.

7. משימה

 1. אינך רשאי להעביר או לטפל בכל דרך אחרת בזכויות ו/או חובותיך על פי תנאים והגבלות אלה.
 2. אנו עשויים לקבל חוזה משנה, להעביר או לטפל בכל דרך אחרת עם הזכויות ו/או החובות שלנו על פי תנאים והגבלות אלה, כולם או חלקם.

8. כללי

 1. יש לנו את הזכות למשוך פרטים של כל נכס משותפי הרשת שלנו? אתרים מכל סיבה שהיא ללא הודעה אליך ואתה מסכים שלא נהיה אחראים לכל אובדן, נזק או עלות כתוצאה מחוסר זמינות כאמור.
 2. לא נהיה אחראים לשגיאות או השמטות באתרים ולא לאובדן או נזק שייגרם לך כתוצאה מכל אי זמינות של האתרים או מכל שימוש שלך או הסתמכות על האתרים או התכנים שלהם לרבות כל נזק שייגרם לך. מחשב או בכל דרך אחרת, או כל אובדן או אובדן ישיר, עקיף או תוצאתי של נתונים.
 3. לא נהיה אחראים כלפיך לכשל של כל ציוד, מערכת עיבוד נתונים או קישור שידור ולא נהיה אחראים כלפיך כתוצאה מזמן השבתה כלשהו שעלול להתרחש באתרים.
 4. האתרים מסופקים כפי שהם? ואתה מאשר כי למרות המאמצים הסבירים שלנו, האתרים עשויים להכיל באגים, שגיאות ובעיות אחרות (כולל, אך לא בהגבלה) זיהום על ידי וירוסים (למרות הגנות אנטי-וירוס שעשויות להיות משולבות) או כל דבר אחר שעלול לגרום לזיהום או הרס מכל סוג שעלול לגרום לכשלים במערכת. עם זאת, אנו נשתמש בכל המאמצים הסבירים כדי לתקן כל שגיאה והשמטה במהירות האפשרית לאחר קבלת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת info@singervielle.com
 5. לא נישא באחריות כלפיך לנזקים או אחרת בגין כל טעות שנעשתה ברישום כלשהו של נכסים או הפניה לנכסים.
 6. אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת ומעת לעת לשנות או להפסיק, זמנית או לצמיתות את האתרים (או כל חלק מהם) ללא הודעה אליך וללא כל אחריות כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו.
 7. קישורים לאתרי צד שלישי באתרים מסופקים אך ורק לנוחיותך. אם אתה משתמש בקישורים אלה, אתה עוזב את האתרים. לא בדקנו את כל אתרי הצד השלישי הללו ואיננו שולטים ואינו אחראים לאתרים אלו או לתוכן או לזמינות שלהם. לכן איננו תומכים או מציגים כל מצג לגביהם, או כל חומר שנמצא שם, או כל תוצאות שעשויות להתקבל מהשימוש בהם. אם תחליט לגשת לאחד מאתרי הצד השלישי המקושרים לאתרים, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.
 8. אנו מקדמים בברכה? קישורים חמים? לאתרים, אבל לא ?קישור עמוק? שבאמצעותו אנו מתכוונים שאינך רשאי לכלול קישור לאתרים שלנו, או להציג את התוכן של האתרים שלנו, מוקף או ממוסגר או מוקף בדרך אחרת בתוכן שאינו מקורו מאיתנו ללא הסכמתנו. כל מסגור לא מורשה של האתרים או קישור לאתרים ייבדק, ויינקטו צעדים משפטיים מתאימים, לרבות ללא הגבלה, פיצויים אזרחיים, פליליים וצו מניעה ועלולים להביא לסיום הסכם זה או לסעדים אחרים כמפורט בהסכם זה .
 9. באחריותם של מפרסמים ונותני חסות באתרים אלה לוודא שכל תוכן שנשלח על ידם להכללה באתרים תואם את החוקים והתקנות החלים, ואנו לא נהיה אחראים או חבים בכל מידה לכל טעות או אי דיוק שעלולים להופיע. בתוכן כזה.

9. זכויות קניין רוחני

 1. כל תוכן הקניין הרוחני באתרים, לרבות, ללא הגבלה, סימנים מסחריים, סמלי כפתורים, סמלי לוגו, גרפיקה, מפות, תמונות וקטעי וידאו הם בבעלותנו או ברישיון לנו ומוגן על ידי חוקי זכויות יוצרים בינלאומיים. השימוש שלך בהם כפוף להסכם זה, הסכמי רישיון מסוימים של משתמש קצה והחוק החל.
 2. אתה תפר את זכויותינו אם תעתיק או תשכפל כל חלק מהאתרים למעט עבור:
 3. עותק זמני של כל חלק מהאתרים שנוצר או נשמר באופן אוטומטי על ידי הדפדפן שלך בזמן שאתה גולש באתרים; אוֹ
 4. אתה מדפיס דפים מהאתרים כתיעוד של כל נכס או מידע שצפית בו; אוֹ
 5. אתה מדפיס עותק של התנאים וההגבלות שנבקש ממך לעשות; אוֹ
 6. השימוש האישי שלך בתנאי ש:
 7. אין מסמכים או גרפיקה קשורה, תצלומים, שרטוטים או איורים באתר משתנים בכל דרך שהיא;
 8. אין שימוש בגרפיקה, תצלומים, ציורים או איורים באתרים בנפרד מהטקסט התואם; ו
 9. הודעות זכויות היוצרים והסימנים המסחריים שלנו והודעת הרשאה זו מופיעות בכל העותקים.
 10. מלבד ארבעת החריגים לעיל, אין להעתיק את הקניין הרוחני הנדון לכל מטרה.
 11. למטרות סעיף 21 זה ?עותק? ו?העתקה? יכלול העתקה לא מילולית וכן העתקה של המבנה והצורה של האתרים וכל רכיב בתוכו.אלמנטים בתוכם.

10. כתבי ויתור

 1. במידה שבנסיבות מסוימות כל כתב ויתור או הגבלה על נזקים או אחריות המפורטים בהסכם זה אסורים על פי כל חוק החל, אזי, במקום ההוראות בנסיבות מסוימות כאמור, נהיה זכאים למקסימום כתבי הוויתור. ו/או הגבלות על נזקים וחבות הזמינים על פי חוק או שוויון על פי חוק החל כזה, ובשום מקרה לא יעלו על 10 פאונד (£10).
 2. לגבי האתרים:
 3. אתה מבין ומסכים שהשימוש שלך באתרים הוא על אחריותך הבלעדית. האתרים מסופקים כפי שהם? וללא אחריות מצדנו, ובמידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, אנו מתנערים במפורש מכל אחריות, מפורשת או משתמעת לרבות, אך לא רק, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת וכל אחריות לאי-הפרה . איננו מתחייבים, מבטיחים או מצגים כלשהם לגבי השימוש או התוצאות של השימוש באתרים ביחס לביצועים, דיוק, אמינות, יכולת אבטחה או אחרת. לא תישא אותנו באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכניסתך (כולל כל תוכנה או מערכות שבהן אתה משתמש כדי לגשת) לשירות האתר או שימוש באתרים לרבות, אך לא רק, הידבקות בווירוס, נזק לכל מחשב, תוכנה או מערכות או מכשירים ניידים שבהם אתה משתמש כדי לגשת לאותם. שום מידע או ייעוץ בעל פה או בכתב שניתנו על ידי אדם לא ייצור אחריות או מצג מאיתנו.
 4. אנחנו לא מתחייבים שכל מכשיר או תוכנה מסוימים שבהם אתה משתמש יהיו תואמים לאתרים אלה. באחריותך הבלעדית להבטיח שהמערכות שלך יפעלו כהלכה עם אתרים אלה.
 5. בשום מקרה לא נישא באחריות לכל שימוש בלתי מורשה באתרים.
 6. בשום פנים ואופן לא נהיה אחראים כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי או מיוחד הנובע משימושך באתרים או מחוסר יכולת להשתמש בהם, גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה.
  לגבי הנכסים הרשומים ו/או המופיעים באתרים:
 7. בשום פנים ואופן לא נהיה אחראים כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי או מיוחד הנובע מרכישתך או החכירה של נכס כלשהו באתרים.
 8. בשום פנים ואופן לא נישא באחריות לכל שגיאה או חוסר שלמות של המידע המתייחס לכל נכס המופיע באתרים אלה או אם נכס כלשהו בוטל ממכירה או השכרה, ולא נהיה אחראים לכל ממדים לא מדויקים של כל נכס או מחיר שנרשם.
 9. שירות האתר שלנו מאפשר לך לברר ולרכוש או לשכור נכסים המופיעים באתרים אלה או מופיעים בהם. בירורים, רכישה או ליסינג כאלה יכולים להתבצע ולהתיר אך ורק בכפוף לתנאים ולהגבלות המפורטים להלן.
 10. איננו מקבלים אחריות או חבות לשלמות או דיוק המידע המופיע באתרים אלה המסופק על ידי הספקים או המשכירים של הנכס הנוגע בדבר, אשר אחראים הבלעדיים למידע זה.
 11. למרות שאנו מאמינים שהנכסים הרשומים זמינים לרכישה או להשכרה, איננו מבטיחים שזה המקרה או שהם לא נמשכו על ידי הספק או המשכיר של אותו. כל הנכסים המופיעים או הרשומים באתרים כפופים לשינויים, שגיאות או השמטות. לא אימתנו את נכונות המידע המתייחס לנכסים או מידות כלשהן שניתנו על ידי הספקים או המשכירים.
 12. כל הנכסים מופיעים בכפוף לחוזה והמחירים המוצגים הם ללא מע"מ אם רלוונטי.
 13. חוק מצג שווא משנת 1967
  עבור עצמנו ועבור הספקים או המשכירים של כל נכס הנוגע בדבר, שאנו סוכניו, אנו מודיעים כי:-
 14. כל פרטי הנכס מפורטים כמתווה כללי רק להנחיית הרוכשים או השוכרים המתכוונים ואינם מהווים חלק מהצעה או חוזה וכל ההצהרות שנאמרו אינן באחריות מצידנו.
 15. כל התיאורים, המידות, ההפניות למצב וההרשאות הנדרשות לשימוש ועיסוק ופרטים נוספים ניתנים בתום לב ומאמינים שהם נכונים. עם זאת, כל רוכשים או שוכרים מתכוונים אינם צריכים להסתמך עליהם כהצהרות או מצג עובדות, אלא חייבים להסתפק בבדיקה או בדרך אחרת באשר לנכונות כל אחד מהם.
 16. לאף אדם בעבודתנו אין סמכות לתת או לתת מצג או אחריות כלשהם ביחס לנכס כלשהו המופיע או רשום באתר.
 17. כל המפות מיועדות למטרות זיהוי בלבד ואין להסתמך על דיוקן.
 18. אלא אם צוין אחרת, כל המחירים וההשכרות הנקובים הם ללא מס ערך מוסף שאליו הם עשויים להיות כפופים.
 19. חוק הכספים 1989
  אלא אם צוין אחרת, כל המחירים וההשכרות נקובים ללא מע"מ (אם רלוונטי).
 20. חוק נכסים שגויים 1991
  הפרטים של כל הנכסים הרשומים או המופיעים באתרים אלה נחשבים כנכונים בזמן הקומפילציה, אך עשויים להיות כפופים לתיקון שלאחר מכן.

11. זכויות צד שלישי

הסכם זה נועד רק לטובתך ועבורנו ואף אדם אחר אינו יכול לתבוע הטבה מהסכם זה מכוח חוק החוזים (זכויות של צדדים שלישיים) משנת 1999 אשר החוק לא יחול על הסכם זה.

12. חוק והודעות משפטיות

הסכם זה וכל תנאים או מסמכים אחרים שאליהם מתייחסים להלן מייצגים את כל ההסכם שלך איתנו ביחס לשימוש שלך באתרים אלה. אם חלק כלשהו מהסכם זה ייחשב כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, חלק זה יתפרש באופן התואם את החוק החל כדי לשקף, קרוב ככל האפשר, את כוונותיהם המקוריות של הצדדים, ושאר החלקים יישארו בתוקף ו השפעה. החוק האנגלי מסדיר הסכם זה ואת השימוש שלך באתרים, ואתה מסכים במפורש שלבית המשפט באנגלית תהיה סמכות שיפוט בלעדית לגבי כל תביעה או מחלוקת בינינו או הקשורה בכל דרך לחשבונך או לשימוש שלך באתרים אלה.

13. תודות

אתה מאשר כי אנו עשויים לשנות את תנאי הסכם זה על ידי פרסום הסכם חדש באתרים. הנך מאשר כי באחריותך לבדוק את האתרים באופן שוטף כדי לוודא אם בוצעו שינויים והמשך השימוש שלך באתרים לאחר שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים.

על ידי שימוש או המשך שימוש באתרים אלה, אתה מאשר שקראת, הבנת ומסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות של הסכם זה ולמדיניות הפרטיות שלנו, שניהם זמינים מאתרי האינטרנט שלנו www.singerviellesales.com ו www.singervielle.com

Singer Vielle 2 LLP היא שותפות באחריות מוגבלת הרשומה באנגליה ובוויילס עם המספר הרשום OC308924 והמשרד הרשום שלה נמצא ב-73 Cornhill, London EC3V 3QQ. אנו רשומים במשרד נציב המידע עם מספר רישום ZA198256.